Добре дошли в официалния сайт на село Ветрен дол

Природни ресурси

Релеф и геоложки преглед

Релефът на селото е разнообразен. Тук се съчетава планина,равнина, речно корито и минерални извори.Землището на Ветрен дол се простира на изток от Чепинската река и нейния пролом, върху северния склон на Каркария, чието било достига 1500 м, също върху хлътналия двоен конус на Чепинската река и Пазарджишкото поле, на територия от 5 200 дка. Съвременния релеф на рида Каркария се е оформил от неогена насам, когато е бил подложен на неколкократни издигания и денудационни заравнявания, чийто останки са запазени по билото на рида и неговите склонове във вид на стъпала.Склонът на Каркария е изграден от кристалинни шисти, гнайси и в полите-от кристалинен варовик. Пластовете на всички видове скали имат западно-източно разпространение и наклон към север. Този склон тук е сравнително стръмен. Тук по-близо, отколкото до Варвара, е хлътнатината Кутела, където започва да се губи поройният конус на Чепинската река и улеснява разклонението на последната. По склона Каркария се разпознава долното левантийско стъпало-височината Голак, и горното-понтийското-височината Дъбовица (940 м.). както откъм страната на Варвара, така и откъм тази на Ветрен дол проломът на Чепинската река е с много стръмни стени.

При селото е струпан много склонов и речен разрушен материал от кристалинни шисти, кристалинен варовик и гранит, а надолу в полето дребнозърнести алувиални и встрани от реката вероятно плейстоценски отложения.

Полезни изкопаеми

В района на селото има изоставена кариера за варовик,от която се е правила бяла мозайка, а преди това на същото място в подножието на хълма Голак са съществували две варници.Преди година Чепинска река е влякла и руди и в селото е имало самоков, мадан и ливници за преработката им.

Климат

Климатът на селото е уникален. Това се дължи главно на разположението на Ветрен дол в подножието на планина и в равнина. В ниските части климатът е преходно-континентален, а в по-високите планински. Пролетта е хладна, а лятото-топло с горещи дни през юли и август.Много рядко тук се образуват мъгли и падат слани.Времето е прохладно през летните месеци и сравнително меко през зимните. Важна климатична особеност е местния вятър ( "речник"), който се спуска по Чепинското дефиле. Той се проявява два пъти дневно за по 2 часа сутрин след изгрев слънце и вечер преди залез. Този вятър освежава и прочиства въздуха във Ветрен дол и Варвара.Валежите са изобилни през всички сезони.

Хидрография

Ветрен дол се ползва с рядко богатство на вода, което се дължи на Чепинската река. Над селото от нея се отделят известните ни стари канали-реки: Якаарк или Краишка река, която откъм юг заобикаля селото и се отправя в източна посока към село Ляхово, река Ортаарк или Средна река, която в североизточна посока се направлява към село Братаница, където се нарича Голяма река. От Ортаарк северно на селото се отделя Пулчоварк, част от който пък има клон към село Лозен. Изобилната вода на тези канали-реки най-напред служеше в селото за движение на много воденици: на Ортаарк - 8, общо с 46 камъка, от които сега са останали 3 воденици; на Якаарк -2 воденици с 10 камъка, една тепавица и два дарака за вълна. Ветрен дол минавало за най-голямо воденичарско село в Пазарджишко още в турско време, когато тепавиците са били 2, а имало и една дъскорезница.

Естествено чрез тези канали обилно се напоявали земеделските култури не само на Ветрен дол, но и на съседните села. Днес обаче при новите напоителни системи тези стари канали са в действие до големия канал "Алеко-Потока", който ги пресича. Водата на Чепинската река се взима за Варварската напоителна система, един от каналите на която в източна посока, подсилен с вода от "Алеко-Потока" чрез помпени станции, напоява землищата на каркарийските села.

Чепинската река не наводнява Ветрен дол, а река Връщика(Пишман дере), която слиза по каркарийския склон с голям наклон.

Студени извори наблизо до Ветрен дол няма. Затова в миналото вода за пиене се взимало от каналите-реки и от бунарите (кладенците) в селото, които били 6 на брой, все в речен нанос от чакъл и пясък. От 1936 г. Бунарите са изоставени и вода за пиене се взима чрез открито водохващане в долината на река Връщика и модерен водопровод.

В пролома на Чепинската река, отдясно на последната се намира минерален извор с вода от кисел състав с температура 64 C. Използва се за баня, която лекува болестите: катар на жлъчката, хемороиди, подагра, захарна болест и други. Има изградени 2 бани-едната от югоизточната страна е на Ветрен дол, а другата от северозападната на Варвара. Чрез тръба минералната вода минава през селата Варвара, Ветрен дол, Братаница и стига в Пазарджик, където се използва в градската минерална баня.

Почви

Почвите във Ветрен дол са алувиални и алувиално-ливадни край реката и кафяви горски и канелено горски в планината над селото. Почвата е доста камениста в равнината,което се дължи на влияние на водата през вековете.

Гори

В рида Каркария преобладават широколистните растителни видове като дъб,бук,габър,липа и др. смесени на места с иглолистните бор,ела,смърч и др. Интересна храстова растителност има на хълма Голак. Селото е известно с тополовите насаждения. Горският фонд на селото днес възлиза на 12 500 дка, като в миналото той е бил около 15 000 дка. На площ от 550 дка е разположен черешов масив с вилна зона с около 70 вили.Името му е "Баталите".